【Wingman】任食雞翼 黃店放題 $200都唔使?

呢幾年好似多咗好多食雞翼嘅放題

伴隨着炸雞嘅熱潮掀起,食雞翼嘅感覺好似冇咁Heavy(自欺欺人哈哈)

最近有間黃店喺旺角開咗分店

今日就同大家一齊試吓啦